Psihologas

Psichologo asistentė – Alvyda Beržanskienė, 226 kabinetas Telefonas 8 600 38003 El.paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Psichologinės pagalbos paskirtis: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais.

Psichologo veiklos turinys:
    1. Konsultuoja psichologinių, asmenybės, ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvelius (globėjus, rūpintojus), mokytojus šių problemų sprendimo klausimais.
 2. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 3. Rengia individualias ar grupėms rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 4. Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 5. Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 6.  Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, Psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.).
 7. Bendradarbiauja su mokytoju, logopedu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.
 8. Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą.

Pagalba Mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
   - mokinys (savarankiškai, neturint 16 metų, gaunamas tėvų sutikimas);
   - mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
   - mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
   - Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Psichologės konsultavimo laikas:

Pirmadienis 11.45 – 14.45

Antradienis 7.45 – 11.45

Ketvirtadienis 11.45 – 14.45

Penktadienis 8.00 – 12.00

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera