Ugdymo karjerai programa

Aktualumas
1.1. Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė  kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.
1.2. Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis:
     savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
    karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visa gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
     karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą);
     karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į  kitą  karjeros (mokymosi ar darbo) aplinka, efektyviai ieškoti darbo).
2. Ugdymo karjerai programos paskirtis
Ugdymo karjerai programos paskirtis – apibrėžti ugdymo karjerai turinį ir ugdytinas mokinių kompetencijas – mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.
3. Tikslas
Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
4. Uždaviniai
Siekiama, kad mokiniai:
   • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų  įvairovę;
   • rastų  ir efektyviai naudotų  karjeros informaciją bei pasinaudotų  mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
   • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
   • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų  ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
   • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų  karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
   • būtą  pasirengę sėkmingai pereiti į kitą  karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera