Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Skelbiamas atviras konkursas
TELŠIŲ „ATEITIES“ PROGIMNAZIJOS (savivaldybės biudžetinė įstaiga; Lygumų g. 47, Telšiai;  kodas 191873143) DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo pobūdis:
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja Progimnazijos neformaliojo švietimo programų rengimą bei užtikrina neformaliojo ugdymo proceso  stebėseną. Koordinuoja Vaiko gerovės komisijos darbą, bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais, mokytojais ir kitais progimnazijos bendruomenės nariais. Vykdo Progimnazijos skyriaus darbo kontrolę.Teikia siūlymus dėl Progimnazijos veiklos gerinimo, dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje. Geba savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės apraše nustatytas funkcijas ir kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

Pareigybės grupė – įstaigos vadovo pavaduotojas.
Pareigybės lygis – A2.
Darbo krūvis – 0,5 etato.
Atlyginimo koeficientų apribojimai – 5,76-10,48.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
1.2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
1.2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
1.2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
1.3. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) švietimo įstaigoje patirtį.
1.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus;
1.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
1.6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
1.7. žinoti bei išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo lavinimo mokyklų veiklą;
1.8. išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokymo tikslus, uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;
1.9. išmanyti dokumentų valdymą, žinoti dokumentų rengimo taisykles ir raštvedybą;
1.10. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
1.11. gebėti užtikrinti mokinių saugumą, emociškai saugią mokymo(si) aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal progimnazijos nustatytą tvarką;
1.12. būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą;
1.13. rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
1. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas:
1.1. koordinuoja ir kontroliuoja Progimnazijos skyriaus darbuotojų darbą, vykdo skyriaus mokinių maitinimo priežiūrą;
1.2. organizuoja ir vykdo Progimnazijos neformaliojo ugdymo programų rengimą bei įgyvendinimą,
 prižiūri neformaliojo ugdymo proceso dokumentų tvarkymą;
1.3. koordinuoja Progimnazijos renginių organizavimą.
1.4. koordinuoja Vaiko gerovės komisijos darbą.
1.5. užtikrina duomenų, tvarkomų informacinėje sistemoje naudojant taikomąsias programas, teisingumą ir slaptumą;
1.6. vykdo teisėtus Progimnazijos direktoriaus pavedimus ir užduotis;
1.7. organizuoja pasitarimus ir kitus renginius savo kompetencijos klausimais;
1.8. vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, atitinkančias Progimnazijos tikslus ir funkcijas.

Pretendentai elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas).
2. Asmens dokumento kopiją.
3. Gyvenimo aprašymą (CV).
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją;
6. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
7. Pretendento anketą.
Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo,
įskaitant konkurso paskelbimo dieną.
Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuoti asmeniškai (telefonu ir el. paštu).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti tel. (8 618) 29741, (8 444) 78488.
Konkurso paskelbimo data – 2019 m. rugpjūčio 14 d.  

Direktorė, Rita Motiejūnienė

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera