Konkurso sąlygos

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS VIEŠAS KONKURSAS
2018-01-11

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Telšių ,,Ateities“ progimnazija (toliau – Nuomotojas) viešo konkurso (toliau – Konkursas) būdu išnuomoja negyvenamąsias patalpas, pažymėtas indeksu 1-2, esančias plaukymo baseino pastate, pažymėtas indeksu 2L1b, kurio unikalus Nr.7899-5004-2027, registro Nr. 44/2071000, adresu Lygumų g. 47, Telšiuose, maisto produktų ir geriamojo vandens prekybai, baseino eksploatacijos sezono laikotarpiu (spalio–gegužės mėn.).
2. Iš viso bendras nuomojamų patalpų plotas 7 kv. m. Nuomojamų patalpų paskirtis – prekyba maisto produktais ir geriamuoju vandeniu.
3. Pradinė  Nuomojamos patalpos dalies nuomos kaina 30,00 Eur mėnesiui.
4. Konkursas vyks 2018 metų sausio  26 d. 10 val.
5. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai arba juridiniai asmenys, turintys asmens sveikatos priežiūros licencijas verstis asmens prekyba maisto produktais ir geriamu vandeniu. Su Konkurso laimėtoju bus sudaroma negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis (toliau – Nuomos sutartis).
6. Dokumentai patalpų nuomos konkursui pateikiami lietuvių kalba.

II. PATALPŲ APRAŠYMAS IR APŽIŪRA

7. Nuomojamos patalpos, nurodytos 1 punkte, yra viename iš 1995 m. statybos vieno aukšto pastate, esančiame  Telšių  ,,Ateities“ progimnazijos plaukymo baseino pastate, adresu Lygumų g. 47, Telšiuose. Patalpos išsidėsčiusios pirmame pastato aukšte. Nuomojamose patalpose yra elektra, bendro naudojimo vandentiekis, kanalizacija, vietinis šildymas. Šias patalpas galima apžiūrėti šių metų sausio17 d. nuo 9.00 iki 12.00 val.

III. NUOMOS SĄLYGOS

8. Konkursas vyks Telšių ,,Ateities“ progimnazijoje (176 kab.), Lygumų g. 47, Telšiuose.
9. Nuomos sutarties trukmė – 3 (trys) metai.
10. Konkurso laimėtojas patalpose, nurodytose 1 punkte, prieš tai suderinęs su Nuomotoju, turi teisę savo lėšomis įrengti reklamines paslaugų teikimo ir darbo laiko iškabas, laikydamasis vizualinės komercinės reklamos, viešųjų užrašų, iškabų ir skelbimų taisyklių reikalavimų.
11. Nuomininkas įsipareigoja:
12.1. be nuomos mokesčio, mokėti mokesčius už vandenį, energiją, komunalines paslaugas bei kitus tiesioginius ir netiesioginius mokesčius, susijusius su patalpų naudojimu;
12.2. savo lėšomis užtikrinti patalpų, vidaus santechnikos įrenginių, inžinerinių tinklų einamąjį remontą;
12.3. patalpas naudoti tik pagal paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
12.4. sumokėti nuomos ir kitus šių sąlygų 12.1 punkte nurodytus mokesčius ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos;
12.5. nesumokėjus nuompinigių ir kitų privalomų mokesčių nustatytu laiku, nuomininkas privalo mokėti delspinigius – 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
12. Nuomininkui draudžiama:
13.1. subnuomoti išsinuomotas patalpas, kitaip perleisti jas naudoti tretiesiems asmenims be Savivaldybės tarybos sutikimo;
13.2. be Nuomotojo rašytinio leidimo nuomininkas neturi teisės atlikti nuomojamų patalpų ar jų dalies kapitalinio remonto, perplanavimo ir pertvarkymo (rekonstrukcijos), išskyrus patalpų einamojo remonto darbus. Pastatų ir patalpų paprastasis remontas, kapitalinis remontas, kuriais patalpos pritaikomos nuomininko veiklai, taip pat interjero įrengimo ir apdailos darbai atliekami nuomininko lėšomis neatlygintinai. Tokiu atveju projektas ir sąmatos nuomotojui pateikiamos susipažinti;
13.3. nuomininkas, nuomotojo leidimu atlikęs nekilnojamojo turto kapitalinį remontą ar rekonstrukcijos darbus, gali būti atleidžiamas nuo dalies nuompinigių mokėjimo, prieš tai suderinęs darbų atlikimo sąmatas ir darbų priėmimo aktus su Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros bei Statybos ir urbanistikos skyriais.

IV. PASIŪLYMŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR JŲ REGISTRAVIMAS

13. Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso dalyviai pasiūlymus pateikia užklijuotame voke iki 2018 m. sausio 26 d. 9.00 val. adresu Lygumų g. 47, Telšiai (direktoriaus pavaduotojai ūkio ir bendriesiems reikalams Rasai Bukontienei, kabineto Nr. 180). Ant voko turi būti užrašyta  negyvenamųjų patalpų, kurių nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas (Negyvenamosios medicininės paskirties patalpos, adresu: Lygumų g. 47, Telšiai) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.
14. Papildoma informacija teikiama tel. (8 444) 78 4488, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..   
15. Pretendentai į AB Luminor banko sąskaitą LT784010042800463668 turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.
16. Voke turi būti:
18.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;
18.2. pageidaujamos išsinuomoti patalpos;
18.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
18.4. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų patvirtintos kopijos;
18.5. banko išduotas kvitas, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į Nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.
17. Pasiūlymas turi būti pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, atitinkamai pridedamas įgaliojimas.
18. Nuomotojo atstovas registruoja Konkurso dalyvių vokus su pasiūlymais: ant gauto voko nurodo gavimo datą ir laiką.
19. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima. Konkurso dalyvių pasiūlymai galioja iki Nuomos sutarties su Konkurso laimėtoju sudarymo dienos.

19. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

20. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2018 m. sausio 26 d. 10 val. Telšių ,,Ateities“ progimnazijoje, Lygumų g. 47, Telšiuose, 176 kab.
21. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas Konkurso dalyvis. Jeigu dalyvauti patalpų nuomos Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis, Konkursas laikomas neįvykusiu.


Komisijos pirmininkė    Rasa Bukontienė

Komisijos nariai:          Indrė Petrulienė

                                 Daiva Šlekienė
                                                                  
                                 Jolita Maščinskienė

Mokyklos naujausių nuotraukų, renginių, svarbiausių įvykių galerija.
Elektrononis dienynas - tai sistema, leidžianti bendrauti visiems ugdymo proceso dalyviams.
Aktyvi ir Profesionali karjeros centro veikla - investicija į mokinio sėkmę.
Karjera